روش نگهداری حبوبات در درازمدت

روش نگهداری حبوبات در درازمدت

ﺑﺮخی از ﻣﻮاد ﻏﺬایی ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓی در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺣﺒﻮﺑﺎت از آن دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬایی اﺳﺖ کﻪ ﺑﺎیستی ﺑﺎ رﻋﺎیﺖ ﻧکﺎتی آﻧﻬﺎ را در ﻣکﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاری کﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری، ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺘﻦ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧیﺰ ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﺑﻬﺘﺮ از اﻫﻤیﺖ ﺑﺎﻻیی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺣﺒﻮﺑﺎت دﺳﺘﻪای از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻟﻮﺑﯿﺎﻫﺎ، ﻧﺨﻮدﻫﺎ و ﻋﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ایﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬایی ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ کﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮولﺷﺎن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

ادامه مطلب

قیمت برنج داخلی 15 درصد کاهش یافت

قیمت برنج داخلی 15 درصد کاهش یافت

سید مصطفی بهحق در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان در ارتباط با وضعیت برنج، اظهار کرد: برنج ایرانی (طارم) تازه به بازار آمده و در مقایسه با برنج کهنه حدود 15 درصد کاهش قیمت داشته است.

وی ادامه داد: کشاورزان اصفهانی به دلیل خشکسالی نتوانستند محصول برنج خود را برداشت کنند و جهادکشاورزی وعده پرداخت خسارت کشاورزان خسارت دیده را داده است.

رئیس اتحادیه خواروبار و خشکبار اصفهان در مورد وضعیت بازار برنج، تصریح کرد: وضعیت بازار برنج (ایرانی و خارجی) خوب است و کمبودی در بازار وجود ندارد.

وی درباره قیمت برنج تاکید کرد: برنج خارجی در مقایسه با د...

ادامه مطلب